۳۰ آبان ۱۳۹۶

گردآوری نظرات درباره «پیش نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان»

در این برگه برخی سرفصل‌های پیشنویس قانون منع خشونت خانگی را نوشته‌ایم. از شما می‌خواهیم تا پیشنهاد خود را در کادرهای مشخص شده، عنوان کنید.
۳ مرداد ۱۳۹۶

قوانینی در باب محافظت زنان در برابر خشونت خانوادگی

...
۱۸ فروردین ۱۳۹۶

متن پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان

تدوین‌کنندگان اولیه تلاش داشته‌اند تا با رویکردی پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت، خلاءهای قانونی در خصوص خشونت خانگی را پوشش دهند.