۱۸ فروردین ۱۳۹۶

ضرورت ثبت تجارب و روایت‌ها

خشونت تا زمانی که پنهان باشد، دست‌نخورده باقی می‌ماند. لازم است سکوتمان را بشکنیم و صدایمان را بلند کنیم تا بتوانیم از تکرار آن جلوگیری کنیم.