۱۶ شهریور ۱۳۹۶

حالا زن برای دادن خرج زن دوم هم کتک می‌خورد

دایی‌ام را می‌بینم، می‌گوید مرد زن را هل داده، سرش به زمین خورده و مرده.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آره من قلبم پاک بود…

دختره بهش می‌گفت تو مثل مادرمی و به شوهرش هم می‌گفت بابا. دختره کم سن و سال بود، فقیر بود، بابا نداشت. هم‌بازی دخترش بود. به سن دخترش بود با هم فرار کردند رفتند روستای دیگر.