خشونت خانوادگی مسئله‌ای خصوصی نیست
۵ مهر ۱۳۹۶
بچه‌ها تا منو با ماسک دیدن گفتن خانم چی شده؟
۵ مهر ۱۳۹۶

تجربه یک نجات یافته خشونت خانوادگی

این فیلم تجربه یکی از نجات‌یافتگان خشونت خانوادگی است: «گفت دیگه هیچ وقت تکرار نمی‌شه، من نمی‌دونستم قراره این قول رو هزاران بار دیگه باز هم به من بده»

 

-->