تن به هم بستر شدن دادم…
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
چرا خشونت خانگی موضوعی اقتصادی است؟
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

حقیقت نهفته پشت بهانه‌ها را ببینید

خشونت خانگی را در محیط پیرامون خود بشناسید و ببینید

حقیقت نهفته پشت بهانه‌ها را ببینید، نگذارید وجدان‌تان بخواب رود

-->